خرید فایل(فرم تجديد نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت با نمره گذاری، روایی و پایایی)

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت,پرسشنامه عزت نفس کوپر,پرسشنامه عزت نفس اسمیت,پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت doc,پایایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت,شیوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت,فایل ورد پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت,نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتفرم تجديد نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت با نمره گذاری، روایی و پایایی|42082468|hfr39015790|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان فرم تجديد نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد.

فرم تجديد نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت 58 ماده با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 58 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات6حجم21/940 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
فرم تجديد نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت 58 ماده با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 58 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه ي عزت نفس کوپر اسميت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت که تجديد نظر شده مقياس راجر و دايموند است، براي اندازه گيري ميزان عزت نفس نمونه هاي مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله روان درماني مبتني بر فراشناختي، استفاده گرديد. در اين آزمون حداقل نمره اي که يک فرد مي تواند به دست آورد صفر و حداکثر آن پنجاه است. شيوه نمره گزاري پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به صورت صفر و يك است به اين معنا كه در برخي از سوال ها پاسخ بلي يك نمره و پاسخ خير صفر مي گيرد و باقي سوال ها به طور معكوس نمره گذاري مي شوند.افرادي که در اين آزمون بيشتر از ميانگين نمره بگيرند، داراي عزت نفس بالا و افرادي که کمتر از ميانگين نمره بياورند، داراي عزت نفس پايين محسوب مي شوند.

تعداد سوالات پرسشنامه، 58 سوال ، که داري 6 زير مقياس يا عامل مي باشد که شامل: زير مقياس عمومي26 ماده، زير مقياس اجتماعي 8 ماده، زير مقياس خانوادگي 8 ماده، زير مقياس آموزشگاهي 8 ماده و زير مقياس دروغ 8 ماده، نمرات زير مقياس ها و هم چنين نمره ي كلي ،امكان مشخص كردن زمينه اي را كه در آن افراد واجد تصوير مثبتي از خود هستند ،فراهم مي سازد(كوپر اسميت،1967).

روایی و پایایی پرسشنامه ي عزت نفس کوپر اسميت

اعتبار آزمون توسط محققان مختلف (اسميت، 1967)، مورد تائيد قرار گرفته است. بررسي ابراهيمي (1370)، پايايي نتايج اين پرسشنامه را در ميان دانش آموزان و دانشجويان ايراني مورد قرار داده است که ضريب پايايي آن در نمونه هاي دانش آموزي 80/0 و در نمونه هاي دانشجويي 85/0 گزارش شده است ( موسوي، 1383). ادموند سون و همكاران (2006) نيز ضريب همساني دروني 86/ . تا 90/ . را براي آزمون عزت نفس كوپر اسميت گزارش كرده اند. كوپر اسميت و ديگران (1990) ضريب باز آزمايي را بعد از پنج هفته 88/ . و بعد از سال 70/ . گزارش كرده اند .


بسياري از پژوهش ها، روايي يا اعتبار پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت را مورد تائيد قرار گرفته است. براي نمونه؛ در تحقيق بازرگان و برار پور (1390)، با استفاده از روش وابسته به محتوا، روايي پرسشنامه کوپر اسميت را تاييد شد. همچين با استفاده از روش ديگري از روايي يعني همگرايي ،ثابت (1375) و نايبي فرد(1382) روايي همگرايي مناسبي، بين آزمون كوپر اسميت و آزمون عزت نفس آيزنك به دست آوردند. اين ميزان در پژوهش ثابت 80/.. و در پژوهش نايبي فرد 780/ بوده است. در پژوهش حاضر به منظور سنجش پايايي آزمون عزت نفس، از دو شاخص آلفاي کرونباخ و تنصيف استفاده شده است که نتايج در جدول 3-2 آمده است.

جدول-3-2- ضرايب پايايي پرسشنامه عزت نفس در تحقيق حاضر

شاخص آماري
مقياس ضرايب پايايي
آلفاي کرونباخ تنصيف
عزت نفس کلي 88/0 89/0
عزت نفس اجتماعي 67/0 73/0
عزت نفس خانوادگي 75/0 75/0

همانطوري که در جدول 3-2 مشاهده مي شود، ضريب هاي پايايي پرسشنامه عزت نفس و دو زير مقياس هاي آن، با روش آلفاي کرونباخ و تنصيف در کل نمونه هاي پژوهش مناسب مي باشد."

مطالب دیگر:
📜دانلود تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي 📜دانلود تحقیق درباره بيماري پنبه 📜دانلود تحقیق درباره بيماري سيب زمينی📜بازی درمانی📜دانلود تحقیق درباره بیماری MS 📜دانلود تحقیق درباره بناهای تاریخی اردکان 📜دانلود تحقیق درباره بلوغ یا نوجوانی 📜دانلود تحقیق درباره بزهكاري زنان 📜دانلود تحقیق درباره برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران 📜جزوه آموزشی آشنایی مقدماتی با تجهیزات نجات 2📜دستورالعمل ملاحظات ارگونومی محیط های اداری در شرکت ملی نفت ایران📜استاندارد جرثقیل های سیار - تعیین پایداری📜راهنمای ایمنی پیش راه اندازی 📜دانلود تحقیق درباره پرخاشگري 📜دانلود تحقیق درباره بيماري موزائيك سيب 📜دانلود تحقیق درباره بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي📜دانلود تحقیق درباره پرورش گاو 📜تحقیق ارز📜آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي📜تحقیق حسابداری در کارخانه تولید شير كنترل بخاري📜تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها📜تحقیق تئوري حسابداري بحث صورت گردش وجوه نقد و مديريت گردش وجوه نقد📜تحقیق اصول حسابداري 1📜تحقیق مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش📜تحقیق حسابداري بين الملل بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري